Photo by 常見登志夫 (Toshio Tsunemi)

Copyright © 2020 Yoshino Nakahara