Photo by Kentaro Kojima

Copyright © 2020 Yoshino Nakahara