Photo by Kentaro Kojima

Copyright © 2018 Yoshino Nakahara