Photo by Masahiro Noguchi

Copyright © 2020 Yoshino Nakahara