Photo by Masahiro Noguchi

Copyright © 2018 Yoshino Nakahara