Photo by Yusuke Suzuki

Copyright © 2020 Yoshino Nakahara