Photo by Yusuke Suzuki

Copyright © 2018 Yoshino Nakahara